Model Pečovatelská služba 3S

Model Pečovatelská služba 3S je realizován jako sociální inovace, opakovaně podpořená Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a průběžně je dále rozvíjen.

Projekt OPZ č. CZ 0.3.03.60/0.0/0.0/15_024/0002211 s názvem „3S – šíření efektivního modelu pečovatelské služby“ řeší problém převládající ekonomické neefektivity pečovatelské služby tím, že šíří v minulosti úspěšně pilotovaný a validovaný efektivní model s dalšími predikovatelnými budoucími přesahy.

Šíření tohoto modelu bude znamenat prokazatelnou úsporu dotačních prostředků MPSV a bude iniciovat další prohlubující spontánní synergizační procesy.

Projekt s rozpočtem 9 598 626,25 Kč je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu potrvá do 1.3.2016 do 28.2.2018. Realizátorem projektu je ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. Partnery projektu jsou Komunitní centrum Petrklíč, z.s. a České sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Pečovatelská služba 3S je koncept pečovatelské služby, která se co nejvíce přizpůsobuje konkrétním potřebám uživatele a pro tyto konkrétní potřeby vytváří personální a ekonomické zdroje „na klíč“. Tento způsob organizace a řízení služby umožňuje dobře hospodařit s veřejnými prostředky, účelně je vynakládat a dosahovat úspory veřejných zdrojů při zachování obvyklé a vyhláškou regulované ceny služby pro uživatele. Zároveň je zvyšována dostupnost služby, především ve venkovských regionech, které by tradiční pečovatelská služba obsluhovala s výrazně vyššími náklady.

Pečovatelská služba 3S je moderní, efektivní a dlouhodobě udržitelnou pečovatelskou službou.

Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb

Projekt OPZ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061 s názvem „Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb“ vyhledává, propojuje, motivuje a vzdělává osoby, které neformálně pečují o své rodinné příslušníky na území okresu Ústí nad Orlicí.

Projekt v hodnotě 5 810 345 Kč je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Projekt realizuje ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. Partnery projektu jsou Domov důchodců Ústí nad Orlicí a Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Realizace projektu začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2018.