Základní údaje

 • Druh služby: osobní asistence v souladu s § 39 zákona o soc. službách
 • ID služby: 7256088
 • Forma: terénní forma služby
 • Místo poskytování: Hlavní město Praha – zejména území MČ Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha 10
 • Roční kapacita služby: 70 klientů
 • Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s aktuálními informacemi: ZDE

Veřejný závazek

Poslání
 • Posláním osobní asistence 3S je umožnit uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu a nepříznivé sociální situaci.
 • Osobní asistenci 3S poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den bez omezení času (včetně víkendů a svátků).
O službě
 • Osobní asistence 3S je inovativní model služby osobní asistence, zaměřený na kvalitu, dostupnost a efektivitu. Důraz na kvalitu řízení a organizace služby umožňuje dosahovat vyšších výsledků při nižších nákladech. Služba je tak dlouhodobě udržitelná a pro uživatele i veřejnou správu výhodná.
Okruh osob
 • Osobní asistence 3S je poskytována:
  • Osobám se sníženou soběstačností a zdravotním stavem vyžadujícím pomoc jiné osoby (osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři).
  • Služba je poskytována na území hl. m. Prahy.
 • Osobní asistence 3S není poskytována:
  • Osobám, které vyžadují kontinuální 24 hodinovou podporu a pomoc jiné osoby.
  • Osobám, které jsou schopny své potřeby zajistit vlastními silami.
  • Osobám zdržujícím se mimo uvedené území.
  • Osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje specifické technické a personální vybavení, kterým poskytovatel nedisponuje.
Cíl
 • Cílem Osobní asistence 3S je poskytovat uživatelům kvalitní, dostupnou a efektivní sociální službu, sestávající z podpory a pomoci při činnostech, které uživatel není s to zvládnout vlastními silami.
Způsob poskytování
 • Osobní asistence 3S je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.
 • Rozsah a čas poskytování Osobní asistence 3S se přizpůsobuje individuálním potřebám
  uživatele. Uživatel kontaktuje poskytovatele služby telefonicky, e-mailem, nebo osobně na kontaktním místě nebo v sídle společnosti. Poskytovatel provede sociální šetření v domácnosti uživatele a v případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby u uživatele připraví návrh smlouvy a předloží jej uživateli.
 • K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným asistentem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu asistence.
Poskytované úkony asistence odpovídají výčtu uvedenému v §39 zák. 108/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Způsob poskytování

Způsob poskytování:
 • Osobní asistence je vykonávána v rozsahu základních činností podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., které jsou dále specifikovány podle úkonů vymezených v § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

.

Kontakt

Kontakty na místní pobočky

Důležité dokumenty

Ceník osobní asistence - základní činnosti Ceník osobní asistence - fakultativní činnosti Vzor smlouvy o poskytování služby Vzor souhlasu s poskytováním osobních údajů

Podávání stížností

Stížnost je možné podat přímo pracovníkům poskytovatele – kontakty jsou uvedeny ZDE.

Pravidla po podávání stížností Podávání stížností - kontakty Podávání stížností - formulář