Základní údaje

 • Druh služby: pečovatelská služba v souladu s § 40 zákona o soc. službách
 • ID služby: 1529623
 • Forma: terénní forma služby
 • Místo poskytování: Pardubický kraj – zejména Pardubice, Česká Třebová a jejich okolí
 • Roční kapacita služby: 80 klientů
 • Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s aktuálními informacemi: ZDE

Veřejný závazek

Poslání organizace
 • Posláním Pečovatelské služby 3S  je poskytnout efektivní a kvalitní dlouhodobě udržitelnou  podporu pro bezpečné a spokojené setrvání zdravotně znevýhodněných uživatelů v domácím prostředí.
 • Pečovatelskou službu 3S poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den v časovém rozmezí 6 – 20 hodin (včetně víkendů a svátků).
Okruh osob
 • Pečovatelská služba 3S je poskytována:
  • Osobám se sníženou soběstačností a zdravotním stavem vyžadujícím pomoc jiné osoby (osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři).
  • Služba je poskytována na území Pardubického kraje.
 • Pečovatelská služba 3S není poskytována:
  • Osobám, které vyžadují kontinuální 24 hodinovou podporu a pomoc jiné osoby.
  • Osobám, které jsou schopny své potřeby zajistit vlastními silami.
  • Osobám zdržujícím se mimo uvedené území.
  • Osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje specifické technické a personální vybavení, kterým poskytovatel nedisponuje.
Zásady poskytované sociální služby
 • Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, jejich základních svobod, úcty k člověku a respektování důstojnosti a soukromí.
 • Individuální, aktivně působící přístup k uživateli, vzájemná dohoda, rovnocennost, partnerství, důvěra.
 • Poskytování služby v takové míře, která neprodlužuje setrvání uživatele v nepříznivé sociální situaci.
 • Podpora samostatného a běžného způsobu života v přirozeném prostředí a přirozené sociální síti, při respektování vůle uživatele
 • Dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům – služby jsou poskytovány v souladu s Listinou práv a svobod, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost.
Cíle
 • Uživatel, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem života – s podporou Pečovatelské služby 3S, s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb.
 • Poskytovat Pečovatelskou službu 3S odborně a kvalitně v souladu s moderními trendy a průběžným vzděláváním zaměstnanců včetně pravidelné supervize.
 • Pružně reagovat na aktuální potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů prostřednictvím individuálního plánování služby.
 • Poskytovat službu v provozní době flexibilně upravené individuálním potřebám uživatelů.
 • Podporovat uživatele v zachování kontaktu se společenským prostředím, v případě potřeby jim poskytnout doprovod a odpovídající pomoc při překonávání bariér.
Způsob poskytování
 • Pečovatelská služba je vykonávána v rozsahu základních činností podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., které jsou dále specifikovány podle úkonů vymezených v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

.

Kontakt

Kontakty na místní pobočky

Důležité dokumenty

Ceník pečovatelské služby - základní činnosti Ceník pečovatelské služby - fakultativní činnosti Vzor smlouvy o poskytování služby Vzor souhlasu s poskytováním osobních údajů

Podávání stížností
Stížnost je možné podat přímo pracovníkům poskytovatele – kontakty jsou uvedeny ZDE.

Pravidla po podávání stížností Podávání stížností - kontakty Podávání stížností - formulář