O službě
  • Osobní asistence 3S je inovativní model služby osobní asistence, zaměřený na kvalitu, dostupnost a efektivitu. Důraz na kvalitu řízení a organizace služby umožňuje dosahovat vyšších výsledků při nižších nákladech. Služba je tak dlouhodobě udržitelná a pro uživatele i veřejnou správu výhodná.
  • Osobní asistence 3S je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Poslání
  • Posláním osobní asistence 3S je umožnit uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu a nepříznivé sociální situaci.
Cíl
  • Cílem Osobní asistence 3S je poskytovat uživatelům kvalitní, dostupnou a efektivní sociální službu, sestávající z podpory a pomoci při činnostech, které uživatel není s to zvládnout vlastními silami. Služba je k dispozici 24 hodin denně, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.
Způsob poskytování
  • Osobní asistence 3S je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.
  • Rozsah a čas poskytování Osobní asistence 3S se přizpůsobuje individuálním potřebám
    uživatele. Uživatel kontaktuje poskytovatele služby telefonicky, e-mailem, nebo osobně na kontaktním místě nebo v sídle společnosti. Poskytovatel provede sociální šetření v domácnosti uživatele a v případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby u uživatele připraví návrh smlouvy a předloží jej uživateli.
  • K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným asistentem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu asistence.
Poskytované úkony asistence odpovídají výčtu uvedenému v §39 zák. 108/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
v souladu s upřesněním dle vyhl. 505/2006 Sb.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Ceník Pardubický kraj Ceník Praha Kontakty Smlouva Dokumenty ke stažení