Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Jitka Hubálková – tel. +420 736 520 119 a e-mail jitka.hubalkova@petrklice.cz.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným pečovatelem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu péče.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte nezávaznou žádost. Po přijetí vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Mám zájem o pečovatelskou službu

Základní údaje o službě

Pečovatelská služba Petrklíč je pečovatelskou službou registrovanou dle § 40 zákona o sociálních službách pod ID 1529623. Služba je poskytována v terénní formě na území Pardubického kraje – zejména v obcích Česká Třebová, Přívrat, Semanín, Rybník, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Ostrov, Rudoltice, Řetová, Vlčkov, Sloupnice, Němčice, Strakov, Pardubice. Maximální okamžitá kapacita služby je 29 klientů.

Pečovatelskou službu Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den v časovém rozmezí 6 – 20 hodin (včetně víkendů a svátků).

Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Poslání

Posláním služby je poskytovat podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a mohli žít způsobem, na který byli zvyklí.

Cíle poskytované sociální služby

  1. Udržení, případně zlepšení soběstačnosti klientů.
  2. Naplňování základních životních potřeb klientů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli žít ve svém domácím prostředí.

Popis cílové skupiny

Osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim plně nemohou zajistit osoby blízké či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Pečovatelská služba je klientům poskytována v  domácnostech občanů na území Pardubického kraje – zejména na území měst Pardubice, Česká Třebová a přilehlých obcích.

Zásady poskytování pečovatelské služby

  1. Pracovníci služby respektují jedinečnost každého klienta a zachovávají důstojnost a bezpečí.
  2. Péče je nastavena individuálně, pracovníci služby podporují klienty ve využití vlastních schopností a možností v péči o sebe.
  3. Uplatňujeme lidský a profesionální přístup ke klientům.
  4. Podporujeme pečující osoby.

Kontakty na pracovníky poskytovatele

Kontakty na místní pobočky

Důležité dokumenty

Ceník pečovatelské služby Vzor smlouvy o poskytování služby Vzor souhlasu s poskytováním osobních údajů

Pravidla pro podávání stížností

Stížnost je možné podat jakémukoliv pracovníkovi poskytovatele. Forma stížnosti není pevně daná – je tedy možné stěžovat si písemnou formou (dopis), elektronickou formou (e-mailem), telefonicky či osobně.

Kontakty na jednotlivé pracovníky poskytovatele jsou uvedeny ZDE.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné obrátit se na předsedu spolku či dozorčí radu. Mimo organizaci je pak možné obrátit se se stížností na místně příslušný sociální odbor, krajský úřad, MPSV či veřejného ochránce práv.