Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Hana Králová – tel. +420 725 512 319 a mail hana.kralova@petrklice.cz.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným asistentem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu asistence.

Základní údaje o službě

Osobní asistence Petrklíč je osobní asistencí registrovanou dle § 39 zákona o sociálních službách pod ID 7256088. Služba je poskytována v terénní formě na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje – zejména v městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha 10 a v obci Horoměřice a okolí. Maximální okamžitá kapacita služby je 23 klientů.

Osobní asistenci Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den bez omezení času (včetně víkendů a svátků).

Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Poslání

Posláním je poskytovat osobám patřícím do cílové skupiny takovou péči, pomoc a podporu prostřednictvím činností osobní asistence, aby mohly zůstat doma i v situaci, kdy potřebují ke svému samostatnému životu v domácím prostředí pomoc druhé osoby a mohly žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Cíle poskytované sociální služby

  1. Klient má takovou míru individuální podpory, aby mohl, i přes svou nepříznivou sociální situaci, žít doma bez nutnosti odejít do pobytového zařízení sociálních služeb (např. do domova pro seniory), případně aby mohl odchod do pobytového zařízení oddálit.
  2. Klient za podpory, pomoci nebo díky poskytování péče sociální službou i nadále žije tak, jak byl zvyklý, s ohledem na svá přání a potřeby.

Popis cílové skupiny

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Osobní asistence je klientům poskytována v  domácnostech občanů na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje – zejména na území městských částí Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha 10 a obce Horoměřice a okolí.

Zásady poskytování osobní asistence

  1. Poskytovatel respektuje jedinečnost každého klienta a poskytuje služby bez diskriminace, tzn. že ke  klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování klienta o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
  2. Poskytovatel nevytváří závislost klienta na dané sociální službě, tzn. že vede klienta k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a  využívání vlastních a veřejných zdrojů při řešení této nepříznivé sociální situace.
  3. Služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých klientů, tzn. že s každým klientem nastavuje poskytovatel individuální míru péče, pomoci a  podpory na  základě zjištěných potřeb, možností a  osobních cílů klienta, dle nastavených pravidel hodnotí spolu s  klientem způsob poskytování sociální služby a  naplňování osobních cílů a  dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče, pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace klienta.
  4. Poskytovatel poskytuje sociální služby na odborné úrovni, tzn. že všichni zaměstnanci splňují požadované kvalifikační požadavky – vzdělání (odbornost), pravidelně se vzdělávají, naplňují standardy kvality poskytované sociální služby.

Kontakty na pracovníky poskytovatele

Kontakty na místní pobočky

Důležité dokumenty

Ceník osobní asistence Vzor smlouvy o poskytování služby Vzor souhlasu s poskytováním osobních údajů

Pravidla pro podávání stížností

Stížnost je možné podat jakémukoliv pracovníkovi poskytovatele. Forma stížnosti není pevně daná – je tedy možné stěžovat si písemnou formou (dopis), elektronickou formou (e-mailem), telefonicky či osobně.

Kontakty na jednotlivé pracovníky poskytovatele jsou uvedeny ZDE.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné obrátit se na předsedu spolku či dozorčí radu. Mimo organizaci je pak možné obrátit se se stížností na místně příslušný sociální odbor, krajský úřad, MPSV či veřejného ochránce práv.