Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Hana Králová – tel. +420 725 512 319 a e-mail hana.kralova@petrklice.cz.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným asistentem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu asistence.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte nezávaznou žádost. Po přijetí vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Mám zájem o asistenci

Poslání

Posláním je poskytovat osobám patřícím do cílové skupiny takovou péči, pomoc a podporu prostřednictvím činností osobní asistence, aby mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí i v situaci, kdy potřebují ke svému samostatnému životu pomoc druhé osoby a mohly žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byly dosud zvyklé. Poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svým sníženým schopnostem, dovednostem a možnostem potřebují, a to v takovém rozsahu, který je pro ně nezbytný.

Základní údaje o službě

Osobní asistence Petrklíč je osobní asistencí registrovanou dle § 39 zákona o sociálních službách pod ID 7256088. Služba je poskytována v terénní formě na území Prahy a Středočeského kraje – zejména v obcích Praha, Kněževes, Tuchoměřice, Horoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Lichoceves, Svrkyně, Okoř, Číčovice, Středokluky, Makotřasy. Maximální okamžitá kapacita služby je 23 klientů.

Osobní asistenci Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den bez omezení času (včetně víkendů a svátků).

Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Cíle poskytované sociální služby

  1. Klient má takovou míru individuální podpory, aby mohl i přes svou nepříznivou sociální situaci žít v přirozeném prostředí.
  2. Rozvoj, popřípadě udržení soběstačnosti klienta.
  3. Snížení sociální izolace.

Popis cílové skupiny

Osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim plně nemohou zajistit osoby blízké či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Osobní asistence je klientům poskytována v  domácnostech občanů na území na území Prahy a Středočeského kraje – zejména v obcích Praha, Kněževes, Tuchoměřice, Horoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Lichoceves, Svrkyně, Okoř, Číčovice, Středokluky, Makotřasy.

Zásady poskytování osobní asistence

  1. Poskytovatel respektuje jedinečnost každého klienta a poskytuje služby bez diskriminace, tzn. že ke klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování klienta o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
  2. Poskytovatel vede klienta k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a využívá vlastních a veřejných zdrojů při jejím řešení, nevytváří tak závislost klienta na dané sociální službě.
  3. Služby jsou poskytovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých klientů, tzn. že s každým klientem nastavuje poskytovatel individuální míru péče, pomoci a podpory na základě zjištěných potřeb, možností a osobních cílů klienta, Průběh poskytované služby a naplňování osobních cílů společně s klientem hodnotí a dle zjištěných skutečností upravuje průběh služby tak, aby odpovídala aktuálním potřebám klienta.
  4. Poskytovatel poskytuje sociální služby na odborné úrovni – pracovníci se pravidelně vzdělávají, rozvíjí si svou odbornost a naplňují standardy kvality poskytované sociální služby.
  5. Podpora schopností, dovedností a možností klienta v maximální možné míře.

Kontakty na pracovníky poskytovatele

Kontakty na místní pobočky

Důležité dokumenty

Ceník osobní asistence Vzor smlouvy o poskytování služby Vzor souhlasu s poskytováním osobních údajů

Pravidla pro podávání stížností

Stížnost je možné podat jakémukoliv pracovníkovi poskytovatele. Forma stížnosti není pevně daná – je tedy možné stěžovat si písemnou formou (dopis), elektronickou formou (e-mailem), telefonicky či osobně.

Kontakty na jednotlivé pracovníky poskytovatele jsou uvedeny ZDE.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné obrátit se na předsedu spolku či dozorčí radu. Mimo organizaci je pak možné obrátit se se stížností na místně příslušný sociální odbor, krajský úřad, MPSV či veřejného ochránce práv.