Informace pro zájemce o službu

Když se zájemce o službu seznámí s informacemi o službě a souhlasí s podmínkami pro poskytování služby, poradce uzavře se zájemcem o službu ústní (v případě zájmu klienta i písemnou) smlouvu a zájemce se stává klientem služby.

Kontaktní osobou odborné poradny je Bc. Kateřina Kuzbová.


Základní údaje o službě

Základní činnosti služby
Mezi základní poskytované činnosti služby řadíme:
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb (poskytnutí informací klientovi o dalších subjektech, které nabízejí potřebnou pomoc při řešení situace klienta, či zprostředkování kontaktu s těmito subjekty, doprovod klienta na úřady, školy či další instituce)
· sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (poskytování socioterapeutických činností vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují začleňování osob)
· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (podpora klienta při vyřizování záležitostí např. na úřadech, u pronajímatelů bytů, věřitelů, dodavatelů energie, plynu formou doprovodu nebo předáním informací, instrukcemi či nácvikem)

Tematické vymezení poradny
Poradna se orientuje na následující témata:
· sociální dávky
· sociální a zdravotní služby
· kompenzační pomůcky
· bydlení a sousedské vztahy
· rodina a mezilidské vztahy
· základy práva v ČR
· majetkoprávní vztahy

Nedílnou součástí služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovníků poradny.

Úrovně poskytovaných služeb
Služba je poskytována na těchto úrovních:
· Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (znění zákonů, právní úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).
· Rady: poskytování cílené rady na zakázku klienta, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.
· Aktivní pomoc: praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání (úřady, soudy apod.), vysvětlování obsahu dokumentů, pomoc s výpočty.
· Asistence při:
Doprovázení – poradce doprovází klienta mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje. Je spíše morální oporou.
Vyjednávání – poradce jedná v zájmu klienta s třetí stranou.
Zastupování – poradci je dána plná moc oficiálně zastupovat klienta při úředním jednání.

V kompetenci poradce je posoudit maximální možnou míru samostatnosti klienta a poskytnout mu úroveň služby, která je vhodná a současně maximálně respektuje vůli klienta a rozvíjí jeho schopnosti samostatného jednání.

Naše poslání

Posláním Odborné poradny Petrklíč je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci.

Cíle poskytované sociální služby

1. Cílem je klient, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit
2. Cílem je posilovat dovednost klientů samostatně a aktivně jednat

Popis cílové skupiny

Senioři ve věku od 65 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi a nedokáží ji bez vnější pomoci překonat a potřebují informace o tom, jaká mají práva a povinnosti, jaké jsou možnosti řešení jejich situace a informace o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svoji sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života, nepříznivý zdravotní stav, věk.

Kde poskytujeme služby

Služby poskytujeme na adrese Kolovratská 111/2, 100 00 Praha 10 – Strašnice nebo v domácnosti klientů na území hlavního města Prahy.

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství

1. Služba se řídí těmito zásadami:
individuální přístup ke klientovi (respektování volby a potřeb klienta; podpora nezávislosti klienta a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
2. anonymita (klient služby může vystupovat anonymně)
3. diskrétnost (žádná informace, zjištěná od klienta v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu předána nikomu mimo službu, týká se i informace o tom, zda klient službu využívá. Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy – oznamovací povinnost).
4. nestrannost (služby poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu, sexuální orientace, věku, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního postavení apod. Poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá dostupné možnosti.)
5. bezplatnost (za poskytnutou službu klient nic nehradí)

Kontakt pro zájemce o službu

Bc. Kateřina Kuzbová
+420 737 385 530
katerina.kuzbova@petrklice.cz

Pobočka Praha

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • čtvrtek 8:00 – 15:00

Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Bc. Kateřina Kuzbová
sociální pracovnice
+420 737 385 530
katerina.kuzbova@petrklice.cz