Poslání organizace

Komunitní centrum Petrklíč je spolkem, který vznikl v roce 2015 jako výstup projektu zaměřeného na poskytování inovativního modelu pečovatelské služby podpořeného z evropských fondů. V rámci realizace projetu byly zřízeny pobočky v 6 krajích ČR, kde byla tato služba po dobu realizace projektu poskytována. V roce 2018 byl projekt úspěšně ukončen.

V současné době Komunitní centrum Petrklíč poskytuje tři sociální služby na území tří krajů. Mezi další aktivity spolku patří provoz dobrovolnického centra, komplexní podpora seniorů a neformálních pečujících, integrační aktivity a práce s dětmi a mládeží v rámci volného času. V roce 2022 byly v rámci organizační restrukturalizace založeny tři pobočné spolky, které zaštiťují činnost Petrklíče v krajích, kde v současné době působí – Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Pardubický kraj. Tyto tři pobočné spolky přebraly vybrané lokální projekty přímo pod sebe a slouží jako protějšek místním partnerům.

Za důležitý rozměr své práce považuje Komunitní centrum Petrklíč spolupráci s místní samosprávou v rámci komunitního plánování – například na Praze 5, Praze 9, Praze 10, v Pardubicích či v České Třebové. Napřímo komunikuje i s dalšími partnery, kteří nemají proces komunitního plánování zavedený – Praha 6, Horoměřice, Statenice, Velké Přílepy. Zapojuje se i do spolupráce s kraji – například v rámci pražského magistrátu přispívá ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem hlavního města Prahy a Radou dětí a mládeže hlavního města Prahy do tvorby koncepce rodinné politiky (včetně politiky stárnutí a dobrovolnictví), kde hájí zájmy seniorů a neformálních pečujících.

Komunitní centrum Petrklíč je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace nestátních neziskových organizací, Asociací veřejně prospěšných organizací, České asociace pečovatelské služby, MAS Orlicko a České rady dětí a mládeže (a Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy a Rady dětí a mládeže Pardubického kraje).

hodin poskytnuté asistence a péče v roce 2023
klientům jsme v roce 2023 pomohli poskytnutou asistencí a péčí

Struktura organizace

Komunitní centrum Petrklíč je spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí členy předsednictva (předsedu a místopředsedu), správní rady a dozorčí rady, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Ti jednají za spolek každý samostatně. Za spolek může jednat i člen správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za určitých okolností správní rada jako celek.

Mezi zasedáními členské schůze řídí spolek správní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedánímisprávní rady řídí spolek předsednictvo. Na činnost spolku dohlíží dozorčí rada.

Komunitní centrum Petrklíč je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace nestátních neziskových organizací, Asociací veřejně prospěšných organizací, České asociace pečovatelské služby, MAS Orlicko a České rady dětí a mládeže (a Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy a Rady dětí a mládeže Pardubického kraje).

Historie organizace

Na počátku roku 2022 jsme provozovali osobní asistenci v Praze, pečovatelskou službu v Pardubickém kraji a projekt Archa pomoci (dobrovolnické centrum, poradna a další navazující služby). Realizovali jsme i aktivity pro děti a mládež. Několikrát měsíčně jsme se scházeli v klubovně na Praze 10. Zároveň v průběhu roku organizujeme akce a tábory. V létě 2022 jsme také založili Táborovou osadu Petrklíč. Ve druhé polovině roku 2022 jsme přijali úpravu stanov, která nám umožnila založit pobočné spolky působící ve třech krajích ČR.

Od počátku roku 2023 se pak působnost osobní asistence rozšířila i do Středočeského kraje, a to na základě zařazení služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. K tomu došlo společně s důrazem na další zvyšování kapacit našich služeb a jejich metodickou podporu. V průběhu roku 2023 byl zahájen projekt zaměřený na integraci ukrajinských uprchlíků.

Počátkem roku 2024 došlo k rozdělení Archy pomoci na několik dílčích projektů – Neformální poradna Petrklíč, Dobrovolnické centrum Petrklíč a Půjčovna pomůcek Petrklíč. Zároveň došlo k rozšíření registrovaných sociálních služeb o odborné sociální poradenství.

Od roku 2022 je na další tříleté období předsedou spolku Bc. Jakub Fraj. Místopředsedou byl zvolen Bc. Samuel Dolejš.

V období let 2019 až 2022 jsme pokračovali v poskytování osobní asistence v Praze a pečovatelské službu v Pardubickém kraji. Obě služby jsou poskytovány jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů. Financování je zajištěno skrze krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracujeme i s místní správou a samosprávou – služby poskytujeme na Praze 3, Praze 4, Praze 5, Praze 6, Praze 10, v Pardubicích a v České Třebové.

V roce 2021 jsme převzali řízení projektu Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum, poradnu, realizuje setkávání neformálních pečujících nebo organizuje výlety pro seniory.

Pokračovali jsme v rozšiřování půjčovny kompenzačních pomůcek. Naší činnost jsme v roce 2019 rozšířili i o aktivity pro děti a mládež.

Po úspěšném ukončení pilotního evropského projektu v roce 2018 jsme se rozhodli pokračovat v naší činnosti v oblasti sociálních služeb. Konkrétně v Pardubickém kraji, kde jsme se stali součástí sítě sociálních služeb, což nám poskytlo finanční podporu pro rozvoj v tomto kraji, a v hlavním městě Praha, kde jsme tou dobou zařazení do krajské sítě očekávali. K pečovatelské službě jsme registrovali i osobní asistenci.

Velkou podporou nám během let 2018 a 2019 byli naši partneři s další podporovatelé, bez jejichž pomoci bychom přerod z pouhého testování sociální inovace 3S na plnohodnotnou sociální službu nezvládli.

Pečovatelská služba a osobní asistence, které poskytujeme, se i nadále kromě finanční efektivnosti vyznačují dostupnostíčasovou (jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků) a místní (jsme terénní službou, a tak poskytujeme naše služby přímo v místě bydliště našich klientů). Naším cílem je poskytovat klientům služby, které maximálně zohledňují individuální potřeby.

V období let 2017 až 2019 byla předsedkyní spolku Renata Zahrádková.

Počátky v letech 2015 – 2017

Spolek Komunitní centrum Petrklíč vznikl v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice. Partnerem projektu bylo ČS CASD, které nám poskytlo zázemí a finanční podporu.

Během realizace projektu v letech 2015 až 2018 jsme vytvořili síť regionálních poboček v 6 krajích České republiky, které zajišťovaly pečovatelskou službu v rámci efektivního modelu pečovatelské služby 3S. Výstupem projektu bylo zjištění, že v rámci testovaného modelu 3S je možné provozovat sociální služby s řádově nižšími náklady než je u podobných služeb obvyklé.

V letech 2015 až 2017 byl ve vedení spolku Samuel Vaněk v roli předsedy.