Projekt Zakoupení 5 automobilů pro osobní asistenci

Anotace

V rámci projektu Zakoupení 5 automobilů pro osobní asistenci (registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008001) bude pořízeno 5 elektromobilů. 3 automobily budou pořízeny v rámci poskytování služeb osobní asistence na území Hlavního města Prahy a 2 automobily poté pro služby osobní asistence ve Středočeském kraji. Žadatel bude pořizovaná vozidla užívat k poskytování terénní služby osobní asistence na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Projekt řeší nedostatečné množství vozidel pro provoz sociálních služeb v terénní formě. Aby mohla služba fungovat flexibilně a efektivně, je třeba rozšířit vozový park žadatele, který pokryje potřeby poskytovaných sociálních služeb.

Žadatel často poskytuje služby klientům, kteří jsou od sebe vzdáleni tak, že cesta za nimi s využitím MHD není efektivní. Zároveň jsou mezi našimi klienty i osoby z oblastí, kam MHD jezdí nepravidelně. Alternativa k tomuto způsobu dopravy, tedy platit cestovné našim pracovníkům při použití soukromých vozů je neefektivní a neekonomické.

Realizace projektu se pozitivně dotkne klientů, tj. seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním a dále pracovníků přímé péče. V současné době žadatel naráží na technické omezení dané počtem vozů stávající flotily, a i přes snahu není žadatel schopen obsloužit více klientů v jeden čas, což je velmi limitující.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024
 • Místo realizace: Praha, Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 5 809 383,35 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 4 801 143,25 (83 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00 Kč (0 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 1 008 240,10 Kč (17 %)

Projekt Zajištění zázemí pečovatelské služby v Pardubickém kraji

Anotace

Cílem projektu Zajištění zázemí pečovatelské služby v Pardubickém kraji (registrační číslo: CZ.06.04.02/00/22_014/0002132) je zakoupení nemovitosti, která bude využitá jako zázemí pro pracovníky a klienty pečovatelské služby v Pardubicích. Sloužit bude např. jako kontaktní místo pro klienty či osoby blízké klientů. Prostory budou sloužit také pro skladování materiálu potřebného k realizaci sociální služby a jako zázemí pracovníků služby.

Nákup nemovitosti a pořízení vybavení k zařízení pobočky v Pardubicích je klíčové pro správné fungování poskytování terénní pečovatelské služby a základního sociálního poradenství pro klienty a osoby blízké klientů. Žadatel má snahu posouvat kvalitu a rozsah svých služeb neustále dopředu, pořízení vlastní nemovitosti pro provoz pobočky v Pardubicích a jejím vybavením bude zajištěna lepší organizace a plynulost celého procesu a tím pádem zajištění lepších služeb pro cílové skupiny projektu. Zajištěn bude vyšší komfort pro zaměstnance Komunitního centra Petrklíč, ale i pro jeho klienty.

Nespornou výhodou realizace projektu bude i finanční hledisko – pronajímání prostor je v dlouhodobém horizontu oproti pořízení nemovitosti do vlastnictví žadatele ekonomicky méně výhodné. Zároveň pronajímání prostor může znamenat určitou nestabilitu, jelikož nájemce nemá nikdy záruku dlouhodobého pronájmu.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 4 703 032,70 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 3 997 577,80 (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 470 303,26 Kč (10 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 235 151,64 Kč (5 %)

Projekt Rozvoj zázemí pečovatelské služby v Pardubickém kraji

Anotace

Cílem projektu Rozvoj zázemí pečovatelské služby v Pardubickém kraji (registrační číslo: CZ.06.04.02/00/22_014/0001261) je pořízení 7 plug-in hybridních automobilů pro zajištění poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby v Komunitním centru Petrklíč v Pardubickém kraji. Žadatel bude pořízené automobily užívat k poskytování terénní pečovatelské služby cílovým skupinám v Pardubickém kraji. Sloužit budou k přesunům pracovníků mezi klienty, přesunům materiálu a dalším činnostem, vedoucím k celkovému fungování služby.

Pořízení odpovídajícího materiálního zázemí, především pořízení automobilů, je klíčové pro správné fungování poskytování terénní pečovatelské služby. Pořízení plug-in hybridních automobilů zajistí efektivitu poskytovaných služeb, spočívající především v časové úspoře a vyšším komfortu pro klienty i pracovníky Komunitního centra Petrklíč. Zaměstnanci komunitního centra nebudou muset pro cesty za klienty využívat hromadnou dopravu, nebo přesunů pěšky. Prakticky tak dojde k významnému snížení času stráveného cestováním. Tento ušetřený čas může být využit k práci s klienty. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na klienty, tj. na seniory a osoby se zdravotním postižením a dále na pracovníky přímé péče.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 3. 2024
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 6 492 481,80 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 5 518 609,53 (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 649 248,18 Kč (10 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 324 624,09 Kč (5 %)

Projekt Pořízení 2 elektromobilů

Anotace

Předmětem podpory je nákup 2 ks nových vozidel na elektrický pohon. Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 15. 11. 2022 – 30. 11. 2023
 • Místo realizace: Praha
 • Místo dopadu: Praha
 • Cílová skupina: zaměstnanci Příjemce

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 3 541 917,58 Kč
  • z toho dotace SFŽP: 606 000,00 Kč (17 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 2 935 917,58 Kč (83 %)

Projekt Rozvoj a zkvalitnění materiálně technické základny KCP

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016972) je zajistit infrastrukturu potřebnou pro dostupnost a rozvoj sociální služby se zvýšenou energetickou účinností s ohledem na nedostatečnou kapacitu terénních sociálních služeb, o které i v důsledku pandemie COVID-19 roste zájem. To zajistíme prostřednictvím zakoupení 9 automobilů a IT vybavení pro 4 zázemí 2 registrovaných sociálních služeb. Výsledky projektu pak budou vyčísleny v rámci indikátorů projektu. Očekáváme zvýšení kapacity sociálních služeb, a to zejména s ohledem na zvýšení její dostupnosti v hůře přístupných lokalitách.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Praha a Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Praha a Pardubický kraj
 • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 9 556 216,00 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 8 122 783,60 (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 955 621,60 Kč (10 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 477 810,80 Kč (5 %)

Projekt Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061) je zajistit růst kvality intervencí ve prospěch osob s demencí v okrese Ústí nad Orlicí, o které pečují neformální pečující. Projekt řeší nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb (pobytových či terénních služeb) osobám s demencí s neformálními pečovateli, především přenosem odborných znalostí a dovedností směrem k neformálním pečujícím (vzděláváním, stážemi, konzultacemi apod.) a nastavením a ověřením využitelnosti sdílené péče.

Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu vystupuje jako partner. Příjemcem dotace je organizace ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2018
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 5 810 345,00 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 4 938 793,25 Kč (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 871 551,75 Kč (15 %)

Projekt 3S – šíření efektivního modelu pečovatelské služby

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002211) je upscaling pilotně ověřeného a validovaného modelu, jehož zavedení snižuje náklady na 50 % oproti výchozímu stavu při zachování kvality a dostupnosti poskytované sociální služby. V 1. fázi upscaling zavádí model do praxe 10 nových poskytovatelů (lokalizací) v celkovém rozsahu 35 000 odpečovaných hodin ročně. Cílem 2. fáze je zpřístupnění standardizované metodiky modelu a poznatků z její replikace (metodiky replikace) dalším zájemcům o využití a jejich podpora.

Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu vystupuje jako partner. Příjemcem dotace je organizace ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Ústecký kraj
 • Cílová skupina: poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 9 598 626,25 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 8 721 599,76 Kč (91 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 877 026,49 Kč (9 %)